حماسه سیاسی حماسه اقتصادی زیر سیستم های سمات

تعریف سمات تعریف سمات

برنامه ای برای ایجاد دسترسی و بهره برداری از تمام اطلاعات پژوهشی ، علمی و فناورانه ،کشور از یک در گاه واحد

پرتال سمات به عنوان ابزار، چارچوب و رابطي براي دسترسي برخط به منابع درون سازماني است. در حقيقت پرتال متشكل از گروهي برنامه ها و ديگر محتويات است كه انواع مختلف داده ها را از منابع مختلف جمع آوري كرده و در يك مكان خاص به نام پرتال ارائه مي‌دهد

ماموریت سامانهماموریت سامانه


مطلوب سازي نظام توليد اطلاعات علم و فناوري ملي و ارتقاي جايگاه رقابت پذيري كشور در جايگاه جهاني از طريق :

فراهم آوري يك فضاي اطلاعاتي – پژوهشي شفاف، يكپارچه، منسجم و بدون تكرار در سطح ملي براي پژوهشگران
• فراهم سازي شرايط مديريت و رهبري فعاليتهاي پژوهش براي مديران
• ارائه توان ملي در توليد اطلاعات علم و فناوري و پاسخ به نيازمنديهاي متقاضيان علم و فناوري

 

بیانات مقام معظم رهبری بیانات مقام معظم رهبری