نمایندگان محترم سازمانها به براساس تکلیف قانونی، ملکف هستند پس از اخذ کد رهگیری اقدام به ثبت کد نان برای طرحهای پژوهشی خود نموده و در این قسمت از سامانه نسبت به ثبت آن اقدام نمایند.

هدایت ظرفیت پژوهشی کشور در جهت حل مسائل و رفع نیازهای جامعه و تکمیل زنجیره پژوهش، فنآوری و نوآوری

یکی از برنامه های مهم پیشنهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنآوری به مجلس شورای اسلامی ایجاد نظام ملی پیشنهادها جهت ثبت و نمایه سازی نیازهای مختلف جامعه و در نتیجه سوق دادن بخش عمده ای از فعالیت های پژوهشی در جهت رفع نیازها و مشکلات جاری کشور بود.با ایجاداین بانک اطلاعاتی متمرکز، زنجیره پژوهش، فنآوری و نوآوری تکمیل شده و با هدفمند و نیاز محور کردن بخش مهمی از فعالیت های پژوهشی درجهت رفع نیازها، کشور در مسیر توسعه همه جانبه علمی قرار خواهد گرفت.

جایگاه نظام ایده ها و نیازها "نان "در قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوبه مجلس شورای اسلامی

مطابق بند ج تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول ۱، ۴، ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون، کسر و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تهیه خواهد شد، اختصاص دهد. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (آی.اس.سی) می‌باشد. دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

تصویب نامه هیئت وزیران

به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان "سیاست های ایجاد و ارتقای سکوهای ملی تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری" وزارت در راستای انجام تحقیقات نیازمحور نسبت به احصا وتعیین نیازها، فکر نو (ایده ها) و توانمندی های کشور و یکپارچه سازی سامانه های موجود پژوهش، فناوری و نوآوری در حوزه مرتبط با نیازهای کشور، نظام فکر نو (ایده ها) و نیازها را برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی می نماید. همچنین بر اساس تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شرط استفاده از اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرایی، درج اولویت‌ها، نیازها و مسایل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام می باشد. موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) موظف است نسبت به طراحی و پیاده سازی اجزای تکمیلی نظام فکر نو (ایده ها) و نیازها شامل جان (جریان اقتصادی نوین)، جام (جستجوی آزمایشگاه های مرجع) و خاص (خواستگاه آموزشی صنعت) اقدام نماید.

 

ورود به سامانه